Ulady Thuê Ngoài Dịch Vụ Sales

Ulady Thuê Ngoài Dịch Vụ Sales

Ulady Thuê Ngoài Dịch Vụ Sales

Ulady Thuê Ngoài Dịch Vụ Sales
Ulady Thuê Ngoài Dịch Vụ Sales

Skin-status Evaluation & Diagnosis

Google plus

 

Building Big Data Infrastructure & Applications for Skincare & 3D RECONSTRUCTION

A.I Skincare : giống SPOT SCAN CỦA LA ROCHE POSAY

  • Công ty có dịch vụ tương tự: https://haut.ai/
  • Công ty cung ứng tính năng tương tự
  • App Name: AI Facial Skin Analyze – Ulady
  • App Version Number: 1.0
  • App Type: iOS
  • App SKU: io.ulady.skinainew
  • App Apple ID: 1499367101
  • A.I Skin Supllier: Meitu ( cty con của Xiaomi) & đang làm việc với megvii & sentime ( 2 công ty AI lớn nhất China)

Chọn thương hiệu